Algemene huurvoorwaarden
Vakantiehuis Le Cocon
2 Lieu dit Chazérade
23700 Charron

Versie: juni 2023

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot  het vakantiehuis Le Cocon, 2 Lieu dit Chazérade, 23700 Charron (Frankrijk).
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van het vakantiehuis.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen via de mail een bevestiging met de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden. Voor betaling gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Door het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het vakantiehuis voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

a. U dient 50% van de huursom binnen 14 dagen na de datum op de huurovereenkomst te voldoen. Het resterende bedrag van 50% dient u zes weken voor de aankomstdatum te hebben voldaan.

b. Indien uw aankomstdatum binnen zes weken is, dient u het volledige bedrag ineens te voldoen.

2. Betaling dient te geschieden door overboeking naar IBAN: NL68RABO0105987433 t.n.v. J.van Buiten eo T.Helfferich onder vermelding van het boekingsnummer. Door het doen van een betaling bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder 1.a. van dit artikel bent u in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Annulering.

1. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

a. De huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te annuleren.

b. Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

c. Bij annulering tot zes weken voor de dag van aankomst is 50% van de huursom  verschuldigd.

d. Bij annulering na zes weken van de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

e. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.

2. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

3. Als er sprake is van annulering vanwege coronamaatregelen vanuit de overheid waardoor een verblijf niet door kan gaan, wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Artikel 4 – Ontvangst sleutel.

 1. De sleutel kan worden verkregen d.m.v een code van het sleutelkastje naast de voordeur. Informatie hierover ontvangt u zodra de reservering definitief is. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons.

Artikel 5 – Verblijf in de vakantiewoning

 1. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u uiterlijk 9.00 uur het vakantiehuis te hebben verlaten.
 2. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
 3. Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten mag wel gerookt worden.
 4. Honden buiten het terrein uitlaten. Eventuele hondenpoep op het terrein opruimen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Indien u bij aankomst schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantiehuis.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van het vakantiehuis . Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het vakantiehuis schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 7 – Vertrek en eindschoonmaak

 1. Huurder dient bij het vertrek rekening te houden met de volgende zaken:
 2. Het vakantiehuis bezemschoon en netjes achterlaten.
 3. De vaatwasser en koelkast leeg en schoon achterlaten.
 4. Etenswaren niet achterlaten.
 5. Vuilnisbakken legen. Vuilnis in de daarvoor bestemde containers aan de weg gooien.
 6. Achtergebleven goederen kunnen na overleg met de huurder op kosten van de huurder worden nagezonden.

Artikel 8 – Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.